ارتقاء شدید فشار در سیستم سیالات موجب زخم دیدن اتصالات و بروز نشتی از آنها می­شود. برای هر سیستم­ لوله کشی انتقال سیالات حد فشار استاندارد (حداقل و حداکثر) تعریف و تمجید می­شود. همین شیرآلات، فشار قبل از خود را کاهش می‌دهند و در خروجی خود فشاری اثبات برای مثال شش توشه را تحویل میدهند. در صنعت های امروزی، کنترل و تنظیم مطلوب بخار چه از نظر فشار و چه از حیث تحویل حجم بخار مورد نیاز تجهیزات حرارتی مضاعف حایز اهمیت است. به جهت عوض نمودن حالت شیر اصلی، صرفا جریان اندکی از بخار مورد نیاز می باشد و در عاقبت تغییرات قلیل فشار ذیل دست موجب تغییرات عظیم در مقدار جریان اهمیت گردیده که نشانگر مقدار آلرژی بالا شیر می باشد. جریانی که تا حد زیادی نوسان دارد را از دو مرحله کمتر فشار سریالی استعمال می نماییم که شیرها پایین تفاوت فشار متعددی واقع نمی شوند، پس تداوم و ماندگاری شیرها اکثر می شود. شیر اطمینان وزن خالص: در همین دسته از فنر به کار گیری نشده و مهم ارتقا فشار، دیسک بالا رفته ،فشار اضافی تخلیه می شود و برای مخازن کلیدی فشار قلیل کاربرد دارد. در مدار فرمان همین شیر,پایلوت منحصر به فرد فشارشکن وجود دارد که اهمیت اعتنا به تهیه اول و دارای اثر گذاری گرفتن از فشار پاییندست,مقدار گشودگی شیر اهمیت را تغییر‌و تحول دیتا و باعث اثبات ماندن فشار در پاییندست میشود. در اختیار گرفتن فشار و تهیه جریان بخار جهت ورود به مبدل های حرارتی به کمک گونه های متفاوت شیر انجام می پذیرد. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست امر میگیرد,به همین رخ که کلیدی کاهش فشار پاییندست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت,میزان گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و همین دلیل باعث تخلیه اکثر آب درپوش میشود؛ در نتیجه شیر مهم به مقدار بیشتری گشوده شده و مقدار افت به وجود آمده در خط لوله را جبران میکند. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد شیر فشار شکن آب 1/2 لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر