لطفی جلال روستا مصطفی، خیراندیش مهدی، عسگری ناصر، مهری داریوش. لطفی جلال آبادی، م.، و خیراندیش، م.، و عسگری، ن.، و مهری، د. لطفی جلال آبادی، م.، خیراندیش، م.، عسگری، ن.، مهری، د.، 1397. شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیر منابع انسانی موثر بر هویت یابی سازمانی در راستای ارتقای توان رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی). شناسایی و حق تقدم بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی مفید بر هویت یابی سازمانی در راستای ارتقای اقتدار رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی). باز‌نگری اثر عصاره گیاه بلوط بر پروتواسکولکس های چه کسی است هیداتید در موقعیت In vitro وEx vivo. محمودوند، ح.، میرزایی، م.، خاتمی، م.، محمودوند، ه.، خیراندیش، ف.، نیازی، م.، سپهوند، م.، ندری، ص.، 1398. باز‌نگری اثر عصاره گیاه بلوط بر پروتواسکولکس های چه کسی است هیداتید در موقعیت In vitro وEx vivo. رضوان خیراندیش. “تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی آیریزین و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق”. آدمی نمیداند که چه وقتی بازیگر میگردد و چه زمانی نمیخواهد بازیگر باشد اما به ادله این که اسماعیلخانی به مکتب من آمد و در دبیرستان برای یک نقش مرا تعیین کرد، خود به خود در همین نقش بازی کردم و از آن پس را هم را در این حوزه ادامه دادم. امیرقاسمی تفسیر داد: آقای رجبی سال 1388، برنز پیروز شده و سال 1389 کمیته جودوی جهانی او را به خاطر دوپینگ از بازی محروم کرد. آنچه پرویز پرستویی را خشمگین کرده بود، چندین نفر انگشتشمار بودند که در آمریکا، جلوی سینمای محل نمایش فیلم «داستانهای هزار و یک روز»، راه و روش را بر تماشاگران میبستند و مهم توهین و تهمت به افرادی که قصد ورود به سالن را داشتند، آن‌ها را خائن مینامیدند و فضا را متشنج میکردند؛ اتفاقی که بارها تکرار شد و در نهایت کاسه حوصله بازیگر باسابقه کشورمان را، مالامال و او را وادار به واکنشی غیورانه کرد. این مراسم البته کلیدی حضور گروهی از مخالفین نظام به دکتر نه اندیش 2020 حاشیه کشیده شد. استادی که طب سنتی را آموزش دهد وجود نداشت و اطرافیان من تمامی دکتر بودند و پزشکان علاقهمند به طب سنتی جهتگیری خاصی نسبت به مورد قضیه داشتند و منابع طب سنتی هم منابعی کمبود که قابل بهرهگیری سادهای باشد و خیلی مشقت بار بود زیرا ضابطه در طب ترجمه نشده بود و بعد ها که حضرت آقا رئیس جمهور شدند فرمان ترجمه دادند و اتفاق فرهنگی مهربانی در این دکتر نه اندیش شوره سر زمینه افتاد. در ابتدای همین برنامه، حسین خیراندیش در جواب به پرسشی درمورد نحوه ورودش به میدان سیاست و شناخت دارای شهید بهشتی اظهار کرد: من از سالیان ۵۴ و ۵۵ اهمیت جریان انقلاب آشنا شدم؛ زیرا در قم علم آموزی میکردم دارای انقلاب آشنا شدم و برای اولیه بار عکس امام خمینی را که یک عکس سه در چهار بود به دست آوردیم و لای کتابهایمان قایم میکردیم که کسی نبیند.

ایندکسر