اشرفی در آیتم پسابهای طرح بسط نیشکر و صنایع جانبی نیز گفت: بخش قابل توجهی از همین پسابها به آبگیرهای موجود جهت دهی میگردند و بخش دیگر به قسمتهای جنوب تالاب شادگان و گزیده در تالاب ناصری هدایت میشوند. اشرفی گفت: در همین حوزه به جهت شرق اهواز که تقریبا ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز فاضلاب دارد، تصفیه خانه مدرن احداث شده که مهیا بهرهبرداری می باشد و افتتاح نخستین هم شکل گرفته البته به عامل اینکه شبکه عده آوری و کلکتور دارای فاضلاب در شرق اهواز تام نیست، این تصفیه خانه به طور تمام و مهم گنجایش واقعی فعالیت نمیکند، خبر عالی همین می باشد که مهم پیگیریهای رخ گرفته، یک کانال عده آوری کننده موقت تا ۲ ماه آتی اهمیت همکاری آبفای اهواز وارد مدار میگردد و شاهد این خوا هیم بود که بخش قابل توجهی از پساب شرق اهواز دیگر وارد رودخانه تصفیه فاضلاب صنایع چرم سازی نخواهد شد. اين آزمایشها ميزان اسيدی يا بازی بودن فاضلاب، مواد متشكله، اكسيژن محلول و شدت آلودگی را نشان می دهد كه آزمونهای شيميايی شامل DO ،BOD ،COD ،TSS ،TDS ،pH و CL2 است. همینطور در بخش دیگر تحقیق حیاتی استعمال از مطالعه موردی شهر شوشتر و تحلیل نتیجه های آزمایشگاهی تأئید شد که برای طراحی و ایجاد یک تصفیه خانه فاضلاب دو پارامتر کیفی و کمی فاضلاب نپخته حائز اساسی هست و از مقایسه و بررسی مالی فرآیندهای مورد مطالعه، به نوعی راستی آزمایی طرز نخستین (AHP) در سرانجام طریق های طبیعی و نصفه طبیعی به دلیل ارزان بودن مراحل و نرخ رجوع و برگشت تقریبا پرسرعت سرمایه اهمیت راندمان مناسب انتخاب گردیده است. وی افزود: به همینمنظور در شورای حفاظت کیفی کارون و دارای سعی استاندار اقدامات و پیگیریهای متعددی انجام شده که سبب ساز به تامین معتبر ۱۰۰ میلیون یورویی به جهت تکمیل شبکه فاضلاب شهر اهواز شد، کلیدی موافقت مقام معظم رهبری اساسی برداشت از صندوق ملی توسعه مرزوبوم همین معتبر تامین شده است. وی افزود: اداره تمام حفاظت محفظه زیست خوزستان به رخ مستمر توسط آزمایشگاه تخصصی خویش و هم از طرز آزمایشگاههای معتمد تصفیه خانه و پساب خروجی کل بیمارستانها را گزینه پایش قرار میدهد که منطبق اهمیت استاندارد ملی باشند و خوشبختانه در درحال حاضر حاضر به این رخ است. به گفته وی مقرر شده میباشد که فاضلاب تصفیه شده هم بازچرخانی و استفاده دوباره شود. وی گفت: تصفیهخانه شرق اهواز یکی از از مجهزترین تصفیه منزل های فاضلاب در حال حاضر در اهواز و از بهترین نمونههای تصفیه خانه در خاورمیانه میباشد که توانایی تصفیه روزمره ۱۱۲ هزار مترمکعب پساب مطابق اصلی استانداردهای جهانی را دارد، در همین طرح بازچرخانی آب و به کار گیری مجدد از آب تصفیه شده به جهت زیر آوردن فشار برداشت آب بیشتر رودخانه که آیتم تاکید شورای حفاظت محیط زیست می باشد را دنبال میکنیم. در فیلم تحت شیوه عملکرد همین دستگاه تفسیر داده شده است. اشرفی ادامه داد: اهمیت تکمیل کلکتورهای کانال فاضلاب شرق اهواز روزمره در حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار متر مکعب پساب به رودخانه پرهیز میشود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت تصفیه فاضلاب های صنعتی وب سایت خویش باشید.

ایندکسر